Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες

1. Μαθηματικές εκφράσεις και Μεταθετική μορφή (postfix notation ή reverse Polish notation)

2. Αλγόριθμος για τον υπολογισμό μεταθετικών εκφράσεων (postfix expressions)

Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

1. Το περιβάλλον NetBeans για ανάπτυξη GUIs

2. Γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας για μια αριθμομηχανή (GUI)

Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει:

1. Εγκατάσταση της έκδοσης LINUX mint 18.1 στην εικονική μηχανή Oracle VirtualBox

2. Ιστορία του GNU/Linux και διανομές

Το μάθημα περιλαμβάνει τις ενότητες:

1. Σχεδίαση Γραφικού Περιβάλλοντος Επικοινωνίας (GUI)

2. Εφαρμογή "MindReader" (για προγραμματιστές)

Το μάθημα περιαμβάνει τις εξής ενότητες:

1. Ψηφιακή σχεδίαση και επεξεργασία εικόνας

2. Δραστηριότητες επεξεργασίας εικόνας