Ερωτήματα αναζήτησης

Το πεδίο προς αναζήτηση μπορεί να προσδιοριστεί με την προσθήκη στο ερώτημα αναζήτησης ως πρόθεμα των «title:», «content:», «name:» ή «intro:». Για παράδειγμα, η αναζήτηση για «title:ειδήσεις» θα επιστρέψει αποτελέσματα με τη λέξη «ειδήσεις» στον τίτλο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν λογικοί τελεστές («AND» [=και], «OR» [=ή], «NOT» [=όχι]) για να συνδυάσουν ή να εξαιρέσουν λέξεις-κλειδιά. Οι χαρακτήρες μπαλαντέρ («*» ή «?») Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αναπαραστήσουν (οποιουσδήποτε) χαρακτήρες(α) στο ερώτημα αναζήτησης.